Krunica za duhovna zvanja

Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. (Lk 10,2)

...koji neka nam umnoži vjeru!

Vjera nam daje unaprijed osjetiti radost i svjetlost blaženoga gledanja koje je cilj našega zemaljskog putovanja.

...koji neka nam učvrsti nadu!

Nada u franjevaštvu označava stav prema životu i taj se stav pretvara u smjelost, u duh stvaralaštva, u volju za rizikom,...

...koji neka nam usavrši ljubav!

​Molimo Isusa da nam usavrši ljubav kako bi njegova riječ „Mir vama“ uistinu odagnala svaki strah i oslobodila nas za ljubav.

I. radosno otajstvo

Ne boj se, Marijo! Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. (Lk 1,30.32)

II. radosno otajstvo

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. (Lk 1,39-40)

III. radosno otajstvo

​Ne bojte se! Evo javljam vam veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. (Lk 2,10)

IV. radosno otajstvo

Kad se navršilo osam dana, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. (Lk 2,21)

V. radosno otajstvo

Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni. (Lk 2,46)

I. žalosno otajstvo

A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. (Lk 22,39)

II. žalosno otajstvo

Hoteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva i preda da se razapne. 
(Mk 15,15)

III. žalosno otajstvo

Vojnici spletu trnov vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati: ''Zdravo, kralju židovski!'' (Mk 15,17-18)

IV. žalosno otajstvo

I izvedu ga da ga razapnu. I prisile nekog prolaznika koji je dolazi s polja, Šimuna Cirenca da mu ponese križ.  (Mk 15,20-21)

V. žalosno otajstvo

Kad ga razapeše, razdijele među se haljine njegove bacivši za njih kocku – što će tko uzeti. (Mk 15,24)

I. slavno otajstvo

Isus je Gospodar života! I to je ono što nas treba ujedinjavati kad se susretnemo sa bilo čijom smrću na ovom svijetu.